หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อุไร  จเรประพาฬ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   31 มี.ค. 2561    ถึงวันที่   31 มี.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาการพยาบาล   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวางแผนการฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิคเฉพาะสาขา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 พ.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  สภาการพยาบาลจัดอบรม 1) ประธานพยาบาลเขตบริการสุขภาพ 13 เขต 2) หัวหน้าพยาบาล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากร สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศ 3) ผู้บริหารสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อทำความเข้าใจหลักสูตร "การฝึกอบรมการพยาบาลทางคลินิคเฉพาะสาขา" ให้เข้าใจตรงกันและร่วมคิดหาแนวทางการนำหลักสูตรดังกล่าวไปใช้ เพื่อให้มีระบบการพัฒนาพยาบาลวิชาชีพจบใหม่ให้เป็นพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางอย่างเป็นระบบ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  1. นำความรู้มาบูรณาการกับการเรียนการสอน 2. เชื่อมโยงการพัฒนาฯกับโรงพยาบาล เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และพัมนาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  1) นำหลักสูตรมาเทียบเคียงกับการเรียนการสอน และจัดให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th