หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราพร  เจริญพูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   16 มี.ค. 2561    ถึงวันที่   20 มี.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  ชุมพร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 เม.ย. 2561


  เนื้อหา ?
  ติดตามผลการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ของนักศึกษาในชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ จำนวน 10 คน ในโรงพยาบาล 3 แห่งคือ รพ. ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รพ. ประจวบคีรีขันธ์ รพ. พระจอมเกล้าเพชรบุรี ซึ่งเป็นการติดตามประเมินผลการฝึกงานหลังนักศึกษา ได้ฝึกงานแล้วประมาณ 2 เดือน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  1. การปรับหลักสูตรการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 2. การสร้างเครือข่ายการวิจัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  1. การประเมินคุณลักษณะบัณฑิตให้ได้ตามประสงค์ 2. พัฒนาโจทย์วิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th