หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   31 มี.ค. 2561    ถึงวันที่   31 มี.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุสภาคณบดีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 เม.ย. 2561


  เนื้อหา ?
  -แนวทางการมุ่งสู่สถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์คุณธรรม โดยแต่ละสถาบันร่วมกับศูนย์คุณธรรมในการนำแนวทางการเป็นบัณฑิต คนดี มีคุณธรรมไปใช้ มวล.ส่งเสริมการบันทึกการทำดี -ทิศทางและกลไกการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างสภาคณบดีฯ และกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ โดย มวล.ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ได้แก G6PD TEST KIT, ชุดตรวจกรองแบคทีเรียปนเปื้อนในเนื้อไก่ส่งออก เจลแต้มสิว -ความคืบหน้าทิศทางความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ไทยและอาเซียน โดยมีการจัดประชุมร่วมระหว่างสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตอาเซียน ณ เกาะบาหลี อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2561 -แนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนร่วมกับสหวิชาชีพ (Interprofessional Education) 1) หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำลังอยู่ในขั้นตอนการสร้างรายวิชาที่จะจัดการศึกษาแบบสหวิชาชีพ (Interprofessional Education, IPE) ร่วมกัน โดยมีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์ (เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด) และสาธารณสุขศาสตร์ โดยให้นักศึกษา ในแต่ละสำนักวิชาเรียนฝึกปฏิบัติและทำกิจกรรมร่วมกัน โดยในการประเมินผลจะมีแนวทาง 2 แบบคือ (1) การประเมินเชิงลึกของแต่ละสาขาวิชาชีพ และ(2) การประเมินผลองค์ความรู้ที่เป็นศาสตร์ร่วมกันทุกสาขาวิชาชีพ โดยรูปแบบการประเมินแบบ Formative assessment และ Summative assessment 2) หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์ (เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด) และสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมในดำเนินการในกิจกรรม “การดูแลสุขภาพชุมชนต้นแบบบ้านท่าสูงบน” โดยในแต่ละสาขาวิชาชีพได้ร่วมจัดกิจกรรมให้บริการวิชาชีพ วิชาการ การจัดนิทรรศการ ให้ความรู้แก่ชาวบ้านในชุมชนท่าสูงบนร่วมกัน -แนวทางการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิชาการระหว่างสถาบันผลิตฯ และผู้ประกอบวิชาชีพ โดนสภาเทคนิคการแพทย์มีโครงการจัดอบรมด้านการวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับผู้ประกอบวิชาชีพและสภาสถาบันผู้ผลิติ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เป็นแนวทางในการพัฒนาบัณฑิต

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th