หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เพ็ญโฉม  จันทร์หวาน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   17 ก.พ. 2561    ถึงวันที่   18 ก.พ. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ม เชียงใหม่   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    งานกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชสัมพันธ์ครั้งที่ 21
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 เม.ย. 2561


  เนื้อหา ?
  - เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม นศ. ไปร่วมงานกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชสัมพันธ์ครั้งที่ 21 "จ๊างน้อยเกมส์" ที่ ม.เชียงใหม่ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รักใคร่กลมเกลียวระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์เพื่อนร่วมวิชาชีพจากหลายสถาบัน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  -เป็นกิจกรรมที่ดี ที่ทำให้ นศ ได้รู้จักความสามัคคี การจัดการการทำงานร่วมกับผู้อื่น ช่วยเหลือกันและกัน และได้ออกสู่โลกที่กว้างขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - ควรมีการเข้าร่วมทุกปี และหมุนเวียนกลุ่ม นศ.และอจ.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th