หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นิธิตา  ปิยอมรพันธุ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   22 มี.ค. 2561    ถึงวันที่   23 มี.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มวล.   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    ICBMS2018 innovation and natural products for health and well-being
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 เม.ย. 2561


  เนื้อหา ?
  -innovation -natural products in health and cosmetic -EID -NTD -recent advance technology in biomedical sciences -immunopathogenesis -drug discovery and vaccine -pharmacognosy -environmental and industrial biotechnology -intellectual property

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ความรู้การวิจัยด้าน biomedical sciences ในปัจจุบัน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางคลินิกได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การต่อยอดองค์ความรู้โดยการวิจัยด้าน biomedical science

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th