หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศวรรยา  เลาหประภานนท์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   10 ก.ย. 2560    ถึงวันที่   18 ก.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Chung Yuan Christian University    จังหวัด  ---------------- เลือกจังหวัด ----------
  เรื่อง/หลักสูตร    2nd International Conference for Eastern Asia Sustainable Economy
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 เม.ย. 2561


  เนื้อหา ?
  ได้รับเชิญเป็นตัวแทนจากประเทศไทยพูดเรืองปัญหาด้านน้ำของเมืองนครศรีธรรมราช

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สร้างความร่วมมือทางวิชาการ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ผลักดันให้เกิด MOU และการทำสหกิจต่างประเทศ เพิ่มพูนศักยภาพของสำนักวิชา อาจารยืและนักศึกษาในงานด้านวิชาการเป็นที่รู้จักมากขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th