หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศวรรยา  เลาหประภานนท์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   21 มี.ค. 2561    ถึงวันที่   23 มี.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ม.มหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมจัดทำ Roadmap การสร้างความรู้เพื่อขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    05 เม.ย. 2561


  เนื้อหา ?
  เจ้าภาพหลักของการประชุมนี้คือ ศจย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการจัดให้ที่มุ่ให้ผู้รับทุนจากหน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามารายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งหารือประเด็นต่างๆ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการกำหนดทิศทางของงานวิจัย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การประชุมทำให้ทราบทิศทางของงานวิจัยที่ตรงกับความต้องการของแหล่งทุน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเชิงประจักษ์มากขึ้น อีกประการผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในแวดวงวิชาการด้านนี้ได้ช่วยให้คำแนะนำที่ดีต่องานวิชาการที่อาจารย์ทำอยู่ ซึ่งทำให้คุณภาพของงานดีขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  จัดทำบทความทางวิชาการ จัดทำโครงการที่สอดคล้องกับแหล่งทุน โดยผลักดันให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th