หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นิชาภา  จันทร์ดี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   31 มี.ค. 2561    ถึงวันที่   01 เม.ย. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   จังหวัด  เชียงราย
  เรื่อง/หลักสูตร    Current Trends in physical Therapy Management for Falls in Older Adults: Fall Prevention and Rehabil
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 เม.ย. 2561


  เนื้อหา ?
  การประเมินภาวะการหกล้มในผู้สูงอายุ และวิธีการตรวจประเมินการทรงตัว

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำวิธีการที่ใช้ประเมินการทรงตัวมประยุกต์กับเคสอื่น รวมทั้งดัดแปลงเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยให้ลดค่าใช้จ่ายลงได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาเรื่องเครื่องตรวจจับการทำงานและความไวของข้อต่อกับโปรแกรมซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของอาจารย์ทางวิศวกรรม และอาจารย์สำนักวิชาสารสนเทศเรื่องอุปกรณ์และโปรแกรม

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th