หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุรดีนา  จารง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   22 มี.ค. 2561    ถึงวันที่   23 มี.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ National and International Conference on Allied Health Sciences 20
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 มี.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  การประชุมทางด้านชีวเวชศาสตร์ ภายใต้แนวคิด การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Daret St. Clair ผู้ทรงคุณวุฒิจาก University of Kentucky ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Professor Dr. Hideyuki J. Majima จาก Kagoshima University ประเทศญี่ปุ่น ร่วมปาฐกถาพิเศษ นอกจากนี้ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักวิจัย จากประเทศอินเดีย บังคลาเทศ มาเลเซีย เวียดนาม อังกฤษ เยอรมัน อิรัก จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และประเทศไทย เข้าร่วมประชุม โดยมีผลงานบทคัดย่อ จำนวน 95 ผลงาน บทความวิจัยตีพิมพ์ในเอกสารการประชุม (proceeding) 17 ผลงาน นำเสนอปากเปล่า (Oral Presentation) 26 ผลงาน Poster 69 ผลงาน และบทความวิจัยตีพิมพ์ใน Walailak Journal Sciences and Technology ฉบับพิเศษชีวเวชศาสตร์ จำนวน 10 ผลงาน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสร้างการเครือข่ายวิจัยกับศาสตราจารย์อาคันตุกะนานาชาติ (Visiting Porfessor)

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้พืชสมุนไพรไทย เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า เเละพัฒนาสู่การเป็นยารักษาโรคต่างๆในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th