หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรวรรณ  สาระกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   13 มี.ค. 2561    ถึงวันที่   19 มี.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   National Tsing Hua University, Hsin Chu   จังหวัด  ---------------- เลือกจังหวัด ----------
  เรื่อง/หลักสูตร    5th T-Union Entrepreneurship Competition
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 มี.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  การในการนำนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาต่อยอดการวางแผนแข่งขันเชิงการตลาด โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากประเทศอิสราเอล สิงคโปร์ อเมริกา เกาหลี จีน และไต้หวัน ในระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2561 รวม 16 ทีม ในการร่วมงานครั้งนี้ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของทีม Naked Eye ชุดทดสอบคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD โดยมี นางสาวรุ่งนภา กรีทอง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และนางสาวกมลทิพย์ วงศ์สุวรรณ สำนักวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เป็นผู้เข้าร่วมแข่งขัน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  -ด้านวิชาการ NTHU - ได้เห็นมุมมองของการวางพื้นฐานในการพัฒนานักศึกษาให้มีแนวคิดด้านนวัตกรรม - การพัฒนางานนวัตกรรมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง - การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการฟื้นฟู และพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักทั้งในด้านวัฒนธรรมดั้งเดิม และเศรษฐกิจของคนในท้องถิ่น WU - นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาแลกเปลี่ยนแนวคิด และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างผู้เข้าร่วมแข่งขันจากหลายประเทศ และทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งในงานของตนเอง - นักศึกษาได้รับแรงบันดาลใจในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงและสามารถต่อยอดทางการตลาดได้ - ได้เห็นถึงแนวโน้มด้านนวัตกรรมที่เป็นที่สนใจในปัจจุบันและอนาคต - ได้มีโอกาสฝึกทักษะในการนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ ด้านอื่นๆ - การจัดงานที่ให้นักศึกษาทำหน้าที่ในการดำเนินงาน เช่นการต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน การประสานงานระหว่างการจัดกิจกรรม เห็นได้ว่า นักศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี - การใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสามารถสื่อสารได้ดี - การนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการฟื้นฟู และพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักทั้งในด้านวัฒนธรรมดั้งเดิม และเศรษฐกิจของคนในท้องถิ่น - การปลูกฝังด้านระเบียบวินัย เช่น การตรงต่อเวลา การรักษาสิ่งแวดล้อม

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนางานนวัตกรรม (Naked Eye) ให้สมบูรณ์และสามารถนำไปใช้ได้จริง รวมทั้งสามารถต่อยอดทางการตลาดร่วมกับบริษัทเอกชนได้ ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยเชิงนวัตกรรมให้แก่ นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ และผู้ที่สนใจ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th