หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อัปษร  สัตยาคม   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   09 มี.ค. 2561    ถึงวันที่   09 มี.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต   จังหวัด  ภูเก็ต
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานทางเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 มี.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  เดินทางไปนิเทศงานที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ตรงกับภาคการศึกษา 3/2560 ซึ่งมีนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ไปฝึกงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 4 คน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้รับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นต่างๆ จากอาจารย์พิเศษทางคลินิกซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักศึกษาระหว่างการฝึกงาน ทั้งในด้าน พฤติกรรมของนักศึกษา รูปแบบและระยะเวลาการฝึกงาน ซึ่งสามารถนำความรู้และข้อเสนอแนะเหล่านั้นมาปรับใช้กับหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เพิ่มเติมทักษะให้นักศึกษาเสนอข้อคิดเห็นและแสดงความคิดเห็นแบบปากเปล่า เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักศึกษาเวลาที่ต้องแสดงความคิดเห็นพูดคุยในทางวิชาการเมื่อออกสู่การทำงานจริง นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสาเพิ่มมากขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th