หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรวรรณ  สาระกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   12 มี.ค. 2561    ถึงวันที่   12 มี.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลทุ่งสง   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศนักศึกษาฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 มี.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  เพื่อประเมินการฝึกงานของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคจากอาจารย์ผู้คุมการปฏิบัติงาน และนักศึกษา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำข้อเสนอแนะทั้งจากอาจารย์ผู้คุมการฝึกงาน เพื่อนำไปใช้การปรับปรุงในปีต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ปรับหัวข้อในการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการทดสอบที่ใช้ในโรงพยาบาลในปัจจุบัน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th