หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรรณิศา  คุ้มบ้าน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   3 มี.ค. 2561    ถึงวันที่   4 มี.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภากายภาพบำบัด   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการเสวนาเรื่อง สมรรถนะนักกายภาพบำบัดที่สอดคล้องกับบริบที่หลากหลายและเป็นพลวัตร
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 มี.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันในการรับมือการเปลี่ยนแปลงนี้นักกายภาพบำบัดในฐานะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระบบสุขภาพ จึงต้องสมรรถนะเฉพาะวิชาชีพกายภาพบำบัดให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาตนเองและศึกษาต่อเนื่องไปตลอดชีวิต จึงต้องมีการจัดตั้ง core competency ของนักกายภาพบำบัด เพื่อตอบรับโจทย์ ดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะชุดทำงาน เป็น 4 ชุด เพื่อให้มีการขับเคลื่อนให้เกิดกายภาพบำบัดศึกษา แต่ทั้งนี้การทำงานของแต่ละคณะทำงานนั้นยังไม่แล้วเสร็จ ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 4 ปีตามวระตำแหน่งกรรมการแต่ละชุด และต้องมีการประชุมหารือกันแต่ในคณะชุดกรรมการก่อน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการจัดทำ Core competency มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรกายภาพบำบัดต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  รอข้อมูล core competency เพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตรกายภาพบำบัด

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th