หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อุไร  จเรประพาฬ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   14 ม.ค. 2561    ถึงวันที่   14 ม.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาการพยาบาล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาหลักสูตรและจัดรูปแบบการฝึกอบรมทางการพยาบาลคลินิกเฉพาะสาขา (Re
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    15 มี.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  การฝึกอบรมนี้เน้นพัฒนาพยาบาลหลังจบปริญญาตรี เป็นการพัฒนาในรูปแบบ transformative practice ช่วยให้มีสมรรถนะในสาขาที่ปฏิบัติงานจริง ช่วยให้งานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยสภาการพยาบาลได้ร่างหลักสูตรมาเป็นเบื้องต้นทั้งหมด 13 สาขา ได้แก่ 1) การพยาบาลอายุรศาสตร์และแขนงย่อย 2) การพยาบาลศัลยศาสตร์และแขนงย่อย 3) การพยาบาลเด็ก 4) การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 5) การผดุงครรภ์ 6) การพยาบาลชุมชน 7) การพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 8) การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง 9) พยาบาลปริยศัลยกรรม 10) การพยาบาลออโธปิดิกส์ 11) การพยาบาลจักษุ 12) การพยาบาลผู้ป่วยหู คอ จมูก 13) การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ในที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงแต่ละร่างหลักสูตรดังนี้ 1) ระบุให้ชัดว่าผู้เรียนได้ประโยชน์อะไรจากการฝึกอบรมอย่างไร หน่วยงานต้นสังกัดได้ประโยชน์อย่างไร 2) การบริหารจัดการ ควรให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นเจ้าภาพ เชิญมหาวิทยาลัยเข้าร่วมดูแล เป็นวิทยากร และ ประสานกับภาคี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  1) เห็นทิศทางการพัฒนาพยาบาลของประเทศ นำมาสู่การเรียนการสอน เชื่อมโยงเข้าสู่การวิจัย และประสานการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานที่สนใจ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th