หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุรดีนา  จารง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   08 มี.ค. 2561    ถึงวันที่   08 มี.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลยะลา   จังหวัด  ยะลา
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกงานทางวิชาชีพเทคนิคการเเพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 มี.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  นิเทศการฝึกงานทางวิชาชีพเทคนิคการเเพทย์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 คน มีรายละเอียดดังนี้ 1.หัวหน้ากลุ่มงาน สรุปการจัดเตรียมฝึกงานในภาพรวม 2. หัวหน้างานเเต่ละงาน ประเมินการฝึกงาน ให้คำเเนะนำการฝึกงาน 3. ประเมิน พูดคุย ชี้เเจงผลการประเมินการฝึกงานเเก่นักศึกษา เเละเเนวทางการปรับปรุงโดยอาจารย์นิเทศฯ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  1.ความทันสมัย เเละเครื่องอัตโนมัติที่ใช้ในงานตรวจ ในเนื้อหาการเรียน 2.มาตราฐานงานต่างๆ ต้องทำการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  1.การพัฒนางานประจำไปสู่การทำวิจัย R2R 2.การพัฒนางานไปสู่การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO15190

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th