หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   20 ก.พ. 2561    ถึงวันที่   23 ก.พ. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   US-Japan organizer (PSU as a host)   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    52nd Joint Panel Conference on Cholera and other Enteric Bacterial Infections
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 ก.พ. 2561


  เนื้อหา ?
  เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์ เรื่อง Microbial contaminants in foods and environments in canteens at Walailak University

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้รับความรู้และเทคโนโลยีใหม่จากการฟังการนำเสนอแบบ oral และ poster รวมถึงได้แนวร่วมวิจัยที่อาจมีงานวิจัยร่วมกันในอนาคต

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนางานวิจัยให้มีความลุ่มลึก เฉพาะทางยิ่งขึ้น โดยใช้เทคนิคที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th