หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เกียรติกำจร  กุศล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   19 ก.พ. 2561    ถึงวันที่   19 ก.พ. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาการพยาบาล   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นต่อการจัดทำแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 ก.พ. 2561


  เนื้อหา ?
  - ความสำคัญของการจัดทำแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก - ร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะถึงแนวปฏิบัติที่กลุ่มคณะกรรมการจัดทำได้ร่างขึ้นมาในแต่ละสาขา เพื่อให้มีความครอบคลุม ชัดเจนยิ่งขึ้น

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในขณะนิเทศภาคปฏิบัติรายวิชาทางการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สืบค้นข้อมูลแนวปฏิบัติในแต่ละประเด็นและดัดแปลงมาใช้กับกรณีศึกษาในหอผู้ป่วย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0462 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th