หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วีระพงศ์  เลิศรัตนเทวี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   19 ธ.ค. 2560    ถึงวันที่   20 ธ.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    The 6th PSU Education Conference "Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 ก.พ. 2561


  เนื้อหา ?
  นำเสนองานวิจัยในรูปแบบ oral presentation ในหัวข้อ "การศึกษาผลการเรียนรู้และความพึงพอใจเพื่อการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนโดยเครื่องมือออนไลน์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำเครื่องมือประเมินออนไลน์ Kahoot มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลระหว่างเรียน (formative test) ผลปรากฎว่า นักศึกษามีความพึงพอใจเครื่องมือนี้เป็นอย่างมาก อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด เนื่องมาจาก สามารถทำให้นักศึกษามีสมาธิระหว่างเรียน มีความนุก เกิดการแข่นขัน ทำให้การเรียนสนุก มีการเตรียมตัวมาก่อนเรียน นำไปสู่ผลการเรียนที่ดีขึ้น สรุปคือ kahoot ช่วยส่งเสริมให้เกิดความสนใจ ทำให้รู้สึกสนุกสนานและมีความสุขในการเรียน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประเมินผลระหว่างเรียนได้ https://kahoot.com/ https://kahoot.it/

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ได้รับ comment กลับมาพัฒนาต่อ โดยควรศึกษากลุ่มควบคุมเพื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มทดลอง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th