หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรรณิศา  คุ้มบ้าน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   09 ก.พ. 2561    ถึงวันที่   10 ก.พ. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Bobath's technique for children with cerebral palsy
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ก.พ. 2561


  เนื้อหา ?
  ในส่วนของการบรรยาย เป็นการทบทวนถึง ภาวะเด็กสมองพิการ สาเหตุและปัจจัยต่างๆที่ส่งผลทำให้เกิด การแบ่งชนิดของเด็กสมองพิการ และรวมไปถึงการักษาเด็กสมองพิการ โดยการใช้ Bobath's technique ซึ่งได้แก่ การใช้หลัก RIP RIPS TIPs เน้นตาม milestone ของลำดับการพัฒนาการ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยเด็กสมองพิการทักษะในเรื่องนี้จะนำไปพัฒนาองค์ความรู้ ได้ฝึกฝนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมคนอื่นๆอีกทั้งยังเป็นการนำความรู้เหล่านี้มาปรับใช้ในการสอนให้กับนักศึกษาได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การนำความรู้เหล่านี้มาปรับใช้ในการสอนให้กับนักศึกษาได้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th