หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรรณิศา  คุ้มบ้าน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   12 ก.พ. 2561    ถึงวันที่   12 ก.พ. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 ก.พ. 2561


  เนื้อหา ?
  วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.1 รายชื่อกรรมการสภากายภาพบำบัด ตามมาตรา 14 (2) 1.2 อ.ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน รับตำแหน่งหัวหน้าสาขากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดือนกันยายน 2560 1.3 อ.ดร.สุดารัตน์ สังฆะมณี รับตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 1 ธันวาคม 2560 1.4 ข้อเสนอแนะจากการประชุมสัมมนากายภาพบำบัดศึกษา วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 1.5 นายกสภากายภาพบำบัด แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกายภาพบำบัดศึกษา 1.6 เชิญผู้แทนสถาบันการศึกษา เข้าร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนกายภาพบำบัดศึกษา โดยแบ่ง คณะทำงานออกเป็น 4 ชุด ดังนี้ - คณะทำงานจัดทำสมรรถนะนักกายภาพบำบัด มี ผศ.ดร.พรพิมล จันทรวิโรจน์ เป็นประธาน - คณะทำงานจัดทำโครงร่างหลักสูตรกายภาพบำบัดและการศึกษาหลังปริญญาที่สอดคล้องกับสมรรถนะของนักกายภาพบำบัด และการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก มี รศ.ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ เป็นประธาน - คณะทำงานพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินในสถาบันการศึกษาและคลินิก โดยมี ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ เป็นประธาน - คณะทำงานการประเมินนักกายภาพบำบัดเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ มี ดร.สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวท เป็น ประธาน 1.7 การจัดประชุมเสวนา เรื่อง สมรรถนะนักกายภาพบ าบัดในอนาคต วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกายภาพบำบัดศึกษา 1.8 การปรับสัดส่วนจำนวนข้อสอบในการสอบใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 1.9 นายกสมาคมกายภาพบำบัดห่งประเทศไทย เชิญชวนสถาบันการศึกษาร่วมทำงานวิจัย Multicenter Research และเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงพยาบาลที่สนใจทำวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ 1.10 ขอเชิญสมาชิกสภาสถาบันฯ ชำระค่าบำรุงสภาสถาบันฯ ประจำปี 2561 ภายในเดือนมีนาคม 2561 1.11 รายงานการเงินสภาสถาบันการศึกษากายภาพบ าบัดแห่งประเทศไทย วาระที่ 2 รับรองรายงายการประชุม ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 วาระที่ 3 วาระเสนอเพื่อพิจารณา 3.1 ขออนุมัติเงินสนับสนุนการจัดเสวนาเรื่องสมรรถนะนักกายภาพบำบัดในอนาคต ในวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 จำนวนเงิน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ 4.1 การใช้เครื่องมือ High Power LASER และ Shockwave ในการรักษาทางกายภาพบำบัด

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เพื่อนำข้อมูลจากสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย มาแจ้งแก่คณาจารย์์ในหลักสูตรกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เพื่อนำข้อมูลจากสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย มาแจ้งแก่คณาจารย์์ในหลักสูตรกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th