หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   2 ก.พ. 2561    ถึงวันที่   6 ก.พ. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    06 ก.พ. 2561


  เนื้อหา ?
   ที่มาและความสำคัญ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อระลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยและเป็นครั้งแรกของโลก อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับในปี ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นครั้งที่ ๒๐ ของการจัดงาน วช. ร่วมกับหน่วยงานในระบบวิจัย ได้กำหนดจัดงานในรูปแบบกิจกรรม “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ ๓ ต่อเนื่องจาก การจัดงานครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และการจัดงานครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้และความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศให้เกิดการขยายผลและนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ  วัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ ๑. เพื่อเป็นเวทีระดับชาติในการเผยแพร่ ถ่ายทอดและขยายผลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่ผู้ใช้ประโยชน์ เกิดมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ และเชิงชุมชน/สังคม ๒. เพื่อเป็นกลไกในการสร้างแรงบันดาลใจแก่นักประดิษฐ์ไทยในการพัฒนาผลงานประดิษฐ์คิดค้นให้มีประสิทธิภาพสูงและแรงจูงใจในการประดิษฐ์คิดค้นของเยาวชนรุ่นใหม่ ๓. เพื่อเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการประดิษฐ์คิดค้นต่อการพัฒนาประเทศ  กลุ่มเป้าหมายหลักของการจัดงานฯ ๑. หน่วยงาน/องค์กรกำหนดนโยบายและสนับสนุนการประดิษฐ์คิดค้นของไทยและนานาชาติ ๒. หน่วยงาน/องค์กรด้านการประดิษฐ์คิดค้น ทั้งภาครัฐและเอกชนของไทยและนานาชาติ ๓. สถาบันการศึกษาในทุกระดับ ๔. นักประดิษฐ์ทั่วไป และนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ จากองค์กรภาคการศึกษา วิชาการ ทั้งภาครัฐ/เอกชน และนักประดิษฐ์อิสระของไทยและนานาชาติ ๕. ผู้ประกอบการที่สนใจนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ ๖. เยาวชน และประชาชนทั่วไป  กำหนดการและสถานที่จัดงาน ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ Event Hall 98 – 99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  กิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นภายในงานฯ ๑. พิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี ๒๕๖๐ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๖๑ ๒. การจัดแสดงนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ของไทย ๒.๑ นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- อดุลยเดช “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” ๒.๒ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒.๓ นิทรรศการรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ๒.๔ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ ๒.๕ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์จากภูมิปัญญาไทย ๒.๖ นิทรรศการบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย และบัญชีนวัตกรรมไทย ๒.๗ นิทรรศการ “ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ๓” นำเสนอและจัดจำหน่ายสิ่งประดิษฐ์พร้อมใช้ จากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และสถาบันการศึกษาโดยแบ่งกลุ่มผลงานออกเป็น ๗ กลุ่มเรื่อง ประกอบด้วย กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อความมั่นคง ประกอบด้วย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์สนาม เครื่องมือสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันและรับมือการก่อการร้ายและการคุกคามในรูปแบบต่างๆ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในมิติพื้นที่ อาทิ ชายแดน ชายฝั่งทะเล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตร ประกอบด้วย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและทางการเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง อาทิ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การออกแบบบรรจุภัณฑ์หีบห่อ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง เครื่องมือ/เครื่องจักรกล/อุปกรณ์ด้านการเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร การขนส่ง/โลจิสติกส์ของสินค้าทางการเกษตร/ปศุสัตว์/ประมง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม ประกอบด้วย ประกอบด้วย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมหนัก อาทิ ชิ้นส่วน อะไหล่ เครื่องจักรกลและโลหะการ หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ อากาศยานไร้คนขับ ดิจิทัล และระบบอัตโนมัติ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคม ประกอบด้วย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคม การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ อาทิ สื่อการเรียนการสอน สื่อทางการศึกษา สื่อการเรียนรู้ เกมส์ ของเล่น กิจกรรมสันทนาการ การออกแบบหลักสูตร/เทคนิคการเรียนรู้/การเรียนการสอน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบด้วย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีต่อประชาชน อาทิ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เครื่องมือ/อุปกรณ์/ชุดทดสอบทางการแพทย์และสาธารณสุข ผลิตภัณฑ์เวชสำอางค์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม นวัตกรรมเพื่อลดอุบัติเหตุ/ลดอัตราการตาย นวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุ/ผู้ทุพพลภาพ นวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะทางกายและทางจิต และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อพลังงาน ประกอบด้วย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาทิ เทคโนโลยีในการผลิตพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด เทคโนโลยี/อุปกรณ์ เพื่อการลดใช้พลังงาน ประหยัดพลังงาน การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน การพัฒนาของเสียเพื่อนำกลับมาใช้เป็นพลังงาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทางทรัพยากรต่าง ๆ การป้องกันและปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ อาทิ เครื่องมือ/อุปกรณ์เทคโนโลยีใน การรับมือกับปัญหา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการทรัพยากรดิน/น้ำ/ป่าไม้ การลดปัญหาภัยพิบัติต่าง ๆ เช่นอุทกภัย วาตภัย ไฟป่า การลดมลภาวะทางอากาศ การจัดการสิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓. มหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ๔. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ๔.๑ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ๔.๒ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน (มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา) ๕. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมด้าน การประดิษฐ์คิดค้นของคนไทยและเยาวชน/นักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ไปประยุกต์ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง และการขยายผลในเชิงพาณิชย์โดยพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการเริ่มต้น ๖. การจัดเสวนาและกิจกรรมบนเวที ๖.๑ กิจกรรมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักประดิษฐ์มืออาชีพ ๖.๒ การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดยหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ ๗. ส่วนบริการและให้คำปรึกษา การบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับนักประดิษฐ์ที่สนใจพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ ต่อยอดผลงานสิ่งประดิษฐ์ หรือต้องการรับความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กรมทรัพย์สินทางปัญญา และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๘. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น กิจกรรมค่ายนักประดิษฐ์ ๙. การจำหน่ายสินค้านวัตกรรม โดยกลุ่มธุรกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  บูรณาการงานวิจัยเข้ากับรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและจูงใจให้เกิดการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนางานวิจัยเพื่อนำสิ่งประดิษฐ์ไปประกวดในเวทีนานาชาติ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th