หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วลัยนิภา  หาพุทธา   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   29 ม.ค. 2561    ถึงวันที่   31 ม.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คระกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Clinical exercise testing and prescription for cardiopulmonary rehabilitation
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 ก.พ. 2561


  เนื้อหา ?
  1. Metabolic responses and adaptation to exercise 2. Exercise physiology responses and adaptation in cardiorespiratory system 3. Instrumentation for exercise testing in cardiopulmonary system 4.Pharmacological for cardiopulmonary rehabilitation: influencing to exercise 5. Clinical exercise testing for cardiopulmonary system 6. Exercise prescription for cardiovascular condition: Post CABG surgery and heart failure 7. Exercise prescription for respiratory condition: COPD and Asthma

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำความรู้จากกการอบรม มาปรับปรุงเนื้อหาในการเรียนการสอน ใน field cardiopulmonary rehabilitation ได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ในการทำ exercise testing and prescription นั้น สามารถนำมาเป็นแนวทางในการทำวิจัยเพื่อเก็บข้อมูล ทำลอง หรือออกแบบ ในการรักษาในผู้ป่วยหรือในการฝึกเพื่อความแข็งแรงในระบบ cardiopulmonary ของคนทั่วไปได้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th