หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   27 ม.ค. 2561    ถึงวันที่   27 ม.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 ม.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  การประชุมสภาคณบดีเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2561 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 1.1 ปัญหาการสอบใบประกอบวิชาชีพไม่ผ่านของสมาชิกสภาฯ ซึ่งทางสภาวิชาชีพกำลังดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาและช่วยเหลือ โดยอาจให้มีการเพิ่มการสอบทักษะทางห้องปฏิบัติการ ดำเนินการโดยสถาบันผู้ผลิต และให้สถาบันร่วมกันจัดพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตเพื่อให้มีความรู้ตามมาตรฐานและสามารถสอบผ่านเกณฑ์ใบประกอบวิชาชีพได้ 1.2 กำหนดการสอบใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์รอบที่ 3 วันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 1.3 ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมเทคนิคการแพทย์ อาเซียน วันที่ 24-26 เมษายน 2561 จำนวน 5 ทุน โดยให้สมาชิกส่งไปรษณียบัตรเข้าร่วมฉลาก สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.AACLS2018.com 1.4 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรที่หาดใหญ่ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม รับรอง วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 3.1 แนวทางการมุ่งสู่สถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์คุณธรรม (ร่วมกับศูนย์คุณธรรม) ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม: “การขับเคลื่อนเครือข่ายคุณธรรมทางสังคม” 1) การขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งประเทศ 2) การดำเนินการของศูนย์คุณธรรม 3) ความร่วมมือดำเนินการด้านคุณธรรมกับสถานศึกษา -คอรัปชั่น ของนักการเมือง การซื้อสิทธิ์ขายเสียง -ผู้ประกอบการบางส่วนหลีกเลี่ยงภาษี การศึกษาโพลของนิด้า “คอรัปชั่น/เยาวชนทุจริตการสอบ ยอมรับการคอรัปชั่น/ประชาชน เยาวชน ไม่สามารถแยกความถูกผิดได้ แนวทางการขับเคลื่อนของศูนย์คุณธรรม ประกอบด้วย -ยุทธศาสตร์ชาติ -ค่านิยม 12 ประการ -แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 วิสัยทัศน์ “สังคมไทยมีคุณธรรมเพื่อเป็นรากฐานในการดำรงชีวิต” การสร้างสังคมคุณธรรม องค์กรคุณธรรมต้นแบบ/องค์กรคุณธรรม/องค์กรส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา คุณธรรมนำสังคมไทย รายงานสถานการณ์ความตั้งใจทำความดี (21-40 ปี) ร้อยละ ในแต่ละด้าน พอเพียง 65.3/ วินัย 56.2/สุจริต 47/ จิตอาสา 44.1 4) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน): การดำเนินงานปี 2561 1) จังหวัดคุณธรรม เป็นโมเดลนำร่องต้นแบบ 2) พัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งพัฒนากระบวนการรับรององค์กรคุณธรรม 5) การดำเนินการร่วมกันระหว่างสภาคณบดี กับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 5.1) ปฏิญญาสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์คุณธรรม 5.2) นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ดีเด่นด้านคุณธรรม 5.3) ผู้นำจิตอาสา 5.4) อาจารย์แกนนำส่งเสริมคุณธรรม จากทุกสถาบันจัดทำโครงงานคุณธรรม 5.5) พัฒนาคุณธรรมระดับอุดมศึกษา การทำงานร่วมกันแบบสมัครใจ มุ่งมั่น หุ้นส่วนร่วมกันพัฒนา อัตลักษณ์บัณฑิตเทคนิคการแพทย์คุณธรรม 3 ด้าน คือ 1) ความซื่อสัตย์ 2) มีวินัย รับผิดชอบ 3) จิตสาธารณะ 3.2 โครงการส่งเสริมการวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเทคนิคการแพทย์ จัดโดยสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นการนำข้อมูลจากงานประจำสู่การวิจัย (R2R) โดยมีจะมีการจัดดำเนินงาน 3 โครงการ ดังนี้ 3.2.1 โครงการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมินผลงาน เอกสารทางวิชาการ โดยจัดในวันที่ 17 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง 3.2.2 โครงการพัฒนางานวิจัย R2R เพื่อการตีพิมพ์ เพื่อใช้ขอตำแหน่งชำนาญการพิเศษ (ซี 7 เลื่อนเป็น 8) เน้นพัฒนาด้านสถิติละการเขียนบทความวิจัย 3.2.3 โครงการพัฒนางานวิจัย R2R เพื่อการตีพิมพ์ เพื่อใช้ขอตำแหน่งชำนาญการ (ซี 6 เลื่อนเป็น 7) เน้นตั้งแต่การพัฒนาโครงร่างการวิจัย การออกแบบการวิจัย สถิติและการเขียนบทความวิจัย วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 4.1 การพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ (TED FUND) เพื่อพัฒนางานวิจัยต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ โดยผ่านเครือข่ายสภาคณบดีเทคนิคการแพทย์ โดยให้ทุนสนับสนุนสู่การพัฒนา ต้นแบบผลงาน (Prototype)

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การขับเคลื่อนหลักสูตร สถาบันให้สอดคล้อง ทันสมัย ต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมโลก

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การพัฒนาบัณฑิตสอดคล้องกับนโยบาย นวัตกรรม 4.0 และบัณฑิตที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรตที่ 21

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th