หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   17 ม.ค. 2561    ถึงวันที่   20 ม.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   จังหวัด  เชียงราย
  เรื่อง/หลักสูตร    การศึกษาดูงาน การบริหาร จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    29 ม.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  1. ทิศทาง นโยบาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล) 1) Global trend 2) Regional movements 3) National policy 4) Financial awareness 5) Leadership for future -สิ่งที่สะท้อนความสำเร็จด้านนโยบายของ มฟล. คือ “ภาพลักษณ์องค์กรที่มีการทำงานเป็นทีมเดียวกัน” “การปลูกฝังความมีระเบียบวิจัยจนเป็นวัฒนธรรมของทั้งองค์การ” “การดูแลรักษาภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ ให้สวยงามตลอดเวลา” “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เราจะทำตามรอยสมเด็จย่า” -มีสวนพฤษศาสตร์และสมุนไพร ที่สวยงาม และมีคุณค่าด้านวิชาการ การวิจัย และภูมิปัญญาท้องถิ่น -มีโรงแรม และรีสอร์ท ที่ทันสมัยรองรับการให้บริการ และสนับสนุนการเรียนการสอน 2. ด้านการจัดการเรียน การสอน การจัดการศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวก 2.1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ โดยมี Academic Education Development Office (AEDO) ดำเนินงาน เพื่อให้บัณฑิตสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 2.2 Active Learning เน้นการให้นักศึกษามีส่วนร่วม และเน้นการใช้ Work-based learning (WBL) โดยในหลักสูตร กายภาพบำบัดจะมีรายวิชาฝึกงาน 6 ตัว และนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมี แผนกกายภาพบำบัด และมีนักกายภาพบำบัดซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษทางคลินิกคอยให้คำแนะนำ การฝึกปฏิบัติ 2.3 การใช้ Information technology (IT) มาช่วยในการสอน เช่น 2.3.1 Google: mail, drive, calendar, classroom 2.3.2 Open source: Conference, Journal 2.3.3 DESPACE: การจัดเก็บข้อมูลผลงานวิจัย อนุสิทธิบัตร เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน หนังสือ ตำรา 2.4 ด้านการให้บริการทางวิชาชีพกายภาพบำบัดและเทคนิคการแพทย์ ในโรงพยาบาลศูนย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขนาด 450 เตียง ซึ่งจะเปิดให้บริการในเดือนตุลาคม 2561 โดยมีศูนย์กลางของแผนกกายภาพบำบัด และแผนกเทคนิค การแพทย์ เพื่อให้บริการ และสนับสนุนด้านการเรียนการสอนด้านปฏิบัติแก่นักศึกษา 2.5 มีสิ่งสนับสนุน เอื้อต่อการเรียน การสอน ในสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม และสะดวกสบาย เช่นการมีห้องสมุดที่มีบริเวณพักผ่อน มีขนม สำหรับนักศึกษาที่มารับบริการ มาอ่านหนังสือ 2.6 มี M-Square ซึ่งเป็นศูนย์การค้า ร้านกาแฟ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  3. การนำผลการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชา 3.1 การพัฒนาและนำระบบ รถรางไฟฟ้า มาให้บริการในมหาวิทยาลัยภายในเดือนกรกฎาคม 2561 โดยมีสถานีรถราง ไฟฟ้าใกล้กับหอพักนักศึกษา 3.2 การปรับปรุงอาคารเรียนให้ทันสมัย Smart classroom และมีสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม มีซุ้มนั่งพักผ่อน และมีซุ้มอาหาร ซุ้มกาแฟให้บริการ 3.3 โครงการปลูกต้นไม่เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 โดยให้นักศึกษา อาจารย์ พนักงาน เข้ามามีส่วนร่วม เช่นอุโมงค์ จามจุรี เส้นทางไปสนามกีฬา อุโมงค์ยางนา 3.4 โครงการจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับ ในช่วงวลัยลักษณ์เดย์ 23-31 มีนาคม ของทุกปี เพื่อเป้นจุด Check in สำหรับผู้ มาเยือน มาร่วมประชุมวิชาการ 3.5 การออกนโยบายไม่ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นำรถจักยานยนต์มาใช้ ในปีการศึกษา 2561 โดยการจัดประชุมชี้แจงต่อผู้ปกครอง 3.6 การพัฒนาอาจารย์ให้เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม ความดี ความมีระเบียบวินัย และบุคลิกภาพที่ดี เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา และการสอดแทรกเนื้อหาเพื่อปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมที่ดีงาม เพื่อการเป็นบัณฑิตที่ดีของสังคมในอนาคต 3.7 การพัฒนาหอพัก ให้มีระบบ ระเบียบที่สวยงาม สะอาดและมีสิ่งอำนวยความสะดวก ทันสมัย เพื่อการแข่งขันได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การพัฒนาบัณฑิตคุณธรรมที่มีความรู้ ความสามารถ มีระเบียบวินัย ฝั่งรากยั่งลึกจนเป็นวัฒนธรรม

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th