หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   25 ม.ค. 2561    ถึงวันที่   26 ม.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยพะเยา   จังหวัด  พะเยา
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    27 ม.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  การประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 นั้นจะเป็นเวทีในการนาเสนอผลงานวิจัยในศาสตร์ต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งด้านกลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ให้เกิดความยั่งยืน โดยความมุ่งหวังให้เป็นเวทีที่อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดหรือปรับกระบวนทัศน์เพื่อการก้าวไปสู่การเป็น “Entrepreneurial University” ตลอดจนเป็นเวทีที่เปิดโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ และทาให้เกิดการกระตุ้นการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาประเทศต่อไป โดยมีรูปแบบการประชุม 1. การเสวนาพิเศษ 2. นิทรรศการผลงาน 1 คณะ 1 โมเดล 3. นิทรรศการผลงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 4. การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 5. การนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) 6. การประกวดการนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ 7. การจัดทารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) ผลงานวิจัยดังกล่าวจะต้อง 1. เป็นผลงานที่ยังไม่เคยเผยแพร่มาก่อน 2. มีหัวข้อเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้  กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเลี่ยนแนวทางวิจัยในที่ประชุมมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องในงานวิจัยเกี่ยวกับการสืบค้นยาต้านจุลชีพจากแหล่งธรรมชาติ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  บูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th