หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ประภัสสร  คลังสิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   21 ม.ค. 2561    ถึงวันที่   21 ม.ค. 2561
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   บริษัท โคเวอร์แมท จำกัด   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    NTAPE Kinesiology Taping for Sports Injuries
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 ม.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  การรักษาโดย Taping เพื่อฟื้นฟูการบาดเจ็บในนักกีฬา ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งผู้ป่วยที่ต้องการกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อ ยับยั้งการทำงานของกล้ามเนื้อ และลดอาการบวมจากการบาดเจ็บ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาใช้ในการรักษาการบาดเจ็บในนักกีฬา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำเทคนิคการรักษาใหม่ๆมาสอนนักศึกษา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th