หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปริญญา  ว่องไววณิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   21 ธ.ค. 2560    ถึงวันที่   21 ธ.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภากายภาพบำบัด   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชาวิจารณ์เกณฑ์การรับรองสถาบัน โดยสภากายภาพบำบัด
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 ม.ค. 2561


  เนื้อหา ?
  ทางสภากายภาพบำบัดจะทำการปรับเกณฑ์ที่จะใช้รับรองสถาบันที่เปิดสอยกายภาพบำบัด ดังนั้นจำได้เชิญตัวแทนจากแต่ละสถาบันเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟัง และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเกณฑ์การรับรองฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ต่อไป

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ให้ข้อเสนอแนะแก่สภากายภาพบำบัด และได้รู้ถึงเกณฑ์ประเมินใหม่ เพื่อจะเป็นแนวทางในการเตรียมการขอรับรับรองจากสภากายภาพบำบัด

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เตรียมการขอรับรับรองจากสภากายภาพบำบัด โดยใช้(ร่าง)เกณฑ์ใหม่เป็นแนวทาง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th