หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อภิรยา  พานทอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   12 ธ.ค. 2560    ถึงวันที่   14 ธ.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    ผดุงครรภ์แนวใหม่ตามกรอบยุทธศาสตร์ "มีลูกเพื่อชาติ"
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    29 ธ.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพ โดยให้ความสำคัญกับ 3 ประเด็นหลัก คือ 1) การเพิ่มจำนวนการเกิดโดยส่งเสริมการเกิดในหญิงอายุ 20-34 ปีที่มีความพร้อมและตั้งใจจะมีครรภ์ 2) การเกิดทุกรายมีความพร้อม มีการวางแผน และได้รับการดูแลช่วยเหลือในการมีบุตร และ 3) ทารกเกิดมาแข็งแรง พร้อมเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้ลูกเกิดรอดและแม่ปลอดภัย กรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าว นำมาซึ่งนโยบายและโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการมีลูกเพื่อชาติ ซึ่งหมายถึงการมีบุตรเมื่อมีความพร้อม มีการวางแผนการตั้งครรภ์ มีการดูแลสุขภาพที่ดีตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ต่อเนื่องจนถึงระยะตั้งครรภ์ และระยะคลอด เพื่อแม่มีความปลอดภัยจากการคลอด ลูกเกิดรอด แข็งแรง และพร้อมต่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยเจริญพันธุ์ที่กล่าวมานั้น จำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ระยะก่อนสมรส ก่อนตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และหลังคลอด ส่งผลให้พยาบาลผดุงครรภ์ ซึ่งมีบทบาทหลักในการดำเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์อนามัยเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฯ จำเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยเฉพาะด้านความรู้ให้มีความทันสมัย สามารถให้การบริบาลสตรีวัยเจริญพันธ์ำด้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในทุกระยะของการเจริญพันธุ์ เพื่อบรรลุเป้าหมายการให้กำเนิดบุตรที่แข็งแรง ปราศจากความผิดปกติหรือพิการแต่กำเนิด ซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ พร้อมต่อการเป็นประชากรที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาประเทศชาติ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  1.ยุทธศาสตร์อนามัยเจริญพันธุ์ฉบับที่ 2 ซึ่งได้นำมาเป็นข้อมูลในการสอนรายวิชาการพยาบาลมารดาและทารกแล้วในภาคการศึกษาที่ 2/2560 2.การคัดกรองและป้องกันทารกในครรภ์มีความผิดปกติแต่กำเนิด (Birth defects) ซึ่งได้นำความรู้และแนวทางคัดกรองใหม่มาใช้ในการสอนหัวข้อการพยาบาลมารดาที่ทารกในครรภ์มีความพิการแต่กำเนิด ในรายวิชาการผดุงครรภ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2560

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  1. เผยแพร่เอกสารสรุปความรู้จากการประชุมวิชาการ เรื่อง "ผดุงครรภ์แนวใหม่ตามยุทธศาสตร์ มีลูกเพื่อชาติ" ให้กับพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน/โรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2. นำข้อมูลความรู้ที่ได้รับเผยแพร่แก่นักศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางการให้คำแนะนำและการปรึกษาแก่หญิงตั้งครรภ์ ในการฝึกปฏิบัติรายวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์





พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th