หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พวงทิพย์  ภู่พงษ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   18 ธ.ค. 2560    ถึงวันที่   18 ธ.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    How to write a manuscript for international publications
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 ธ.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  การอบรมได้มีการบรรยายเกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมในการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ บรรยายลักษณะโครงสร้างของ manuscript ที่เหมาะสม ขั้นตอนการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ และขั้นตอนการส่งตีพิมพ์ และปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการส่ง manuscript เพื่อการตีพิมพ์ รวมถึงแนวทางแก้ไขหรือป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  แนวทางการเลือกวารสารสำหรับตีพิมพ์ และแนวทางจัดการปัญหาอุปสรรคในการส่ง manuscript เพื่อการตีพิมพ์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ที่ได้ไปจัดเตรียม manuscript สำหรับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th