หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   23 ธ.ค. 2560    ถึงวันที่   23 ธ.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 26
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 ธ.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  เพื่อร่วมนำเสนอ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานคลินิกเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2560 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการบริหารงานคลินิกกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.2560 เพื่อให้การบริหารงานคลินิกเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารหน่วยวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พิจารณาอนุมัติ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำไปเป็นแนวทางในการบริหารและดำเนินงานให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การขับเคลื่อนเพื่อให้คลินิกเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินงานไปสู่เป้าหมาย บรรลุวัตถุประสงค์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th