หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตตาภรณ์  มงคลแก่นทราย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   19 ธ.ค. 2560    ถึงวันที่   22 ธ.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมการยศาสตร์ไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการทางการยศาสตร์แห่งชาติ 2560 (Thailand National Ergonomics Conference : ErgoCon2017
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 ธ.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  OHSAS18001 กับการเปลี่ยนแปลงสู่มาตรฐานระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001 Occupational Health and Safety Management Systems - Requirements with guidance for use

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  บูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข กายภาพบำบัด จิตวิทยา วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และการออกแบบต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการทำงานให้ดีขึ้น มีความสะดวกสบายขึ้น และมีความปลอดภัยมากขึ้น ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย และอุบัติเหตุต่างๆ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ารออกแบบระบบการจัดการและการดำเนินงานในเชิงรุกที่จะช่วยป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ที่สอดคล้องและสามารถใช้ร่วมกับระบบการบริหารจัดการที่มีอยู่ได้ภายใต้หลักการ P-D-C-A (Plan-Do-Check-Action)

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th