หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตตาภรณ์  มงคลแก่นทราย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   12 ธ.ค. 2560    ถึงวันที่   14 ธ.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาการสาธารณสุขชุมชน   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการฟื้นฟูความรู้องค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุชชุมชนปี 2560 ครั้งที่ 2
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 ธ.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  ระบาดวิทยาการป้องกันและควบคุมโรค กฎหมายสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ วิจัยทางสาธารณสุข การตรวจประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือ ฟื้นฟูสภาพ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ทุกๆหัวข้อ ไม่ว่าจะเป็นระบาดวิทยาการป้องกันและควบคุมโรค กฎหมายสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ วิจัยทางสาธารณสุข การตรวจประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือ ฟื้นฟูสภาพ สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนในกลุ่มรายวิชาพื้นฐานทางด้านสาธารณสุข

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การนำรายวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบาดวิทยาการป้องกันและควบคุมโรค อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิจัยทางสาธารณสุข นำไปบูรณาการการเรียนการสอนและงานวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th