หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  เกียรติกำจร  กุศล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   20 ธ.ค. 2560    ถึงวันที่   22 ธ.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาการพยาบาล   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    ระบบและกลไกจริยธรรมในการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 ธ.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  แนวคิด ทฤษฎีทางจริยธรรม การวิเคราะห์สถานการณ์ทางจริยธรรม การสอนจริยธรรมสำหรับนักศึกษาในแต่ละระดับ ระบบและกลไกการพัฒนาทางจริยธรรม การออกแบบการจัดการเรียนการสอนทางจริยธรรมในรายวิชา ในระดับสำนักวิชา

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำแนวคิด ทฤษฎีทางจริยธรรมมาปรับใช้ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน การวิเคราะห์สถานการณ์ทางจริยธรรมในสถานการณ์ทางการพยาบาล และในการทำงาน การสอนจริยธรรมสำหรับนักศึกษาในแต่ละระดับทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท ระบบและกลไกการพัฒนาทางจริยธรรมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรและโครงการของสำนักวิชารวมทั้งรายวิชาที่ทำการสอน นำเสนอแนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนทางจริยธรรมในรายวิชา ในระดับสำนักวิชา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - การสอนนักศึกษารายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรม -การทำวิจัยในทางจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล - การทำโครงการเสริมหลักสูตรและโครงการตามแผนของสำนักวิชาด้านความเป็นคนดีและมีคุณธรรมจริยธรรม - การพัฒนาระบบกลไกของสำนักวิชาทางด้านจริยธรรม

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th