หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ประภัสสร  คลังสิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   19 ธ.ค. 2560    ถึงวันที่   22 ธ.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมการยศาสตร์ไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการทางการยศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2560
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    25 ธ.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  MSDs and risk assessment / workload and work fatigue evaluation / health promotion to prevent MSDs

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  พัฒนาความรู้ทางการยศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานวิจัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ทางวิชาการและวิจัย ไปพัฒนาการเรียนการสอน และโครงการวิจัยของนักศึกษา เพื่อนำไปเผยแพร่ระดับชาติ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th