หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   20 ธ.ค. 2559    ถึงวันที่   21 ธ.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยด์ทางห้องปฏิบัติการ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    22 ธ.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  โรคเมลิออยเกิดจากร่างกายติดเชื้อแบคทีเรียชื่อ B. pseudomallei โดยระยะฟักตัวของโรคมีได้ตั้งแต่ประมาณ 1 - 2 วันไปจนถึงนานเป็นปีๆ ทั้งนี้ขึ้นกับจำนวนเชื้อที่ร่างกายได้รับและ ภาวะภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่างกาย แพทย์วินิจฉัยโรคเมลิออยได้จากอาการของผู้ป่วย ประวัติการงาน อาชีพ แหล่งอยู่อาศัย ประวัติโรคประจำตัว การตรวจร่างกาย การตรวจรอยโรคที่ผิวหนัง การตรวจภาพเอกซเรย์ปอด การตรวจเชื้อและการตรวจเพาะเชื้อจากเลือดและจากสารคัดหลังรวมถึงจากแผลที่ผิวหนังของผู้ป่วย การตรวจหาสารก่อภูมิต้านทานต่อเชื้อนี้จากเลือด (Serologic test) การตรวจสารคัดหลั่ง เลือด และเนื้อเยื่อจากรอยโรค ด้วยเทคโนโลยีที่ซับซ้อน (ตรวจได้เฉพาะบางโรงพยา บาล) เช่น การตรวจที่เรียกว่า PCR (Polymerase cell reaction) นอกจากนั้นคือการตรวจภาพอวัยวะต่างๆที่มีอาการ อาจด้วยเอกซเรย์ อัลตราซาวด์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเอมอาร์ไอเช่น ภาพปอด สมอง ช่องท้อง แต่มักไม่ทันเวลา ทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิต 30-40% เพื่อให้การวินิจฉัยถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงควรใช้การทดสอบ Latex agglutination จากโคโลนีของเชื้อต้องสงสัย ซึ่งทำได้ง่ายและลดระยะเวลาวินิจฉัยลง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  1.ตระหนักถึงสถานการณ์โรคเมลิออยด์ 2.เทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคเมลิออยด์ทางห้องปฏิบัติการ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมกับการเจริญของเชื้อมากขึ้น เพื่อช่วยลดระยะเวลาการเพาะเลี้ยง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th