หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธวัชชัย  ลักเซ้ง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   13 ธ.ค. 2560    ถึงวันที่   15 ธ.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัด  สมุทรปราการ
  เรื่อง/หลักสูตร    Physical Therapy in vertigo and dizziness patients
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 ธ.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  การวินิจฉัยและการรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยวิงเวียนศีรษะเนื่องจากตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ใช้ในการรักษาคนไข้และสอนนักศึกษากายภาพบำบัดในการเปิดคลินิกหรือในการรักษาผู้ป่วยวิงเวียนศีรษะเนื่องจากตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุดได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การเขียนหนังสือ การทำวิจัยเกี่ยวกับผู้ป่วยวิงเวียนศีรษะเนื่องจากตะกอนหินปูนในหูชั้นในหลุด

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th