หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราวรรณ  คล้ายวิเศษ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   12 ธ.ค. 2559    ถึงวันที่   14 ธ.ค. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    ผดุงครรภ์แนวใหม่ตามยุทธศาสตร์ "มีลูกเพื่อชาติ"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 ธ.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  วัตถุประสงค์การประชุม - หลักการดูแลสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ - หลักการส่งเสริมพัฒนาการของทารกในครรภ์และระยะแรกเกิด -หลักการป้องกันความผิดปกติแต่กำเนิด

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  - หลักการดูแลสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ นำมาใช้ในการพัฒนาการเรียน - หลักการส่งเสริมพัฒนาการของทารกในครรภ์และระยะแรกเกิด -โภชนาการเพื่อความฉลาดของทารกในครรภ์ -หลักการป้องกันความผิดปกติแต่กาเนิด -วิทยาการก้าวหน้าในการคัดกรองและวินิจฉัยความผิดปกติแต่กาเนิด - การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนโดยผดุงครรภ์แนวใหม่ -การสื่อสารทางสุขภาพ(health communication)เพื่อยุทธศาสตร์“มีลูกเพื่อชาติ”ในยุคไทยแลนด์ 4.0-เทคโนโลยีสุขภาพ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th