หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปริญญา  ว่องไววณิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   4 ธ.ค. 2560    ถึงวันที่   4 ธ.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพ.พระนครศรีอยุธยา รพใมหาราชนครราชสีมา   จังหวัด  พระนครศรีอยุธยา
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศนักศึกษารายวิชา PTH-495 รพ.พระนครศรีอยุธยา รพ.มหาราชนครราชสีมา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 ธ.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  ประเมินความคิดเห็นของอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานทางคลินิก ประเมินสถานที่ฝึกงาน ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาฝึกงาน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความคิดเห็นที่ได้มาปรับปรุงการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัิตงานทางคลินิกของนักศึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ปรับปรุงการสอน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th