หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อโนมา  สันติวรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   04 ธ.ค. 2560    ถึงวันที่   04 ธ.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภากายภาพบำบัด   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมอนุกรรมการกำกับติดตามการดำเนินงานของสถาบันที่ได้รับการรับรองปริญญาจากสภากายภาพบำบัด วาระปี พ.ศ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 ธ.ค. 2560


  เนื้อหา ?
  ประชุมร่วมกับอนุกรรมการฯเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของสถาบันที่ได้รับการรับรองปริญญาจากสภากายภาพบำบัด โดยวางแผนและนวทางตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองและสร้างเกณฑ์ติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันในระยะเวลาที่รับรองฯ และตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาพัฒนาและรายงานผู้บริหารฯในการดำเนินงานของสาขาวิชาให้สอดคล้องไปกับเกณฑ์ติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันในระยะเวลาที่รับรองฯ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ไม่มี

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th