หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อุไร  จเรประพาฬ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   04 ธ.ค. 2560    ถึงวันที่   04 ธ.ค. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาการพยาบาล   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    การใช้ยาสมเหตุสมผล
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 ธ.ค. 2560


  เนื้อหา ?
   สภาการพยาบาลได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการอาหารและยาในการจัดทำโครงการ การจัดทำรูปแบบการบรรจุหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรตบัณฑิต เนื่องจากเป็นนโยบายแห่งชาติด้านยา พศ 2554 และยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 ของแผนพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พศ. 2555-2559 และได้ดำเนินการวางแผนแบบบูรณาการเพื่อบรรจุเนื้อหาเหล่านี้เข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอน นำมาสู่การเชิญตัวแทนจากสถานศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เพื่อร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางการนำใช้ในการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาในระยะต่อไป  ความเป็นมาของการทำงาน เนื่องจากพยาบาลเป็นคนหน้างานที่สามารถช่วยให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลได้  มีการทำข้อตกลงของ 5 สหวิชาชีพ โดย 1) พัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันเพื่อดูแลแบบสหวิชาชีพ 2) สร้างความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพผู้สอน 3) การบูรณาการเนื้อหา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินผล เป้าหมายการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพให้สามารถทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญ  การจัดทำรูปแบบการบรรจุหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  การดำเนินงาน เริ่มจากแต่งตั้งคณะทำงาน ศึกษาสถานการณ์ สอบถามความคิดเห็น ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่รองวิชาการ อาจารย์ผู้สอน ทุกเครือข่ายสถาบันการศึกษา นำข้อมูลที่ได้มากำหนดเป็นสมรรถนะและประเด็นเนื้อหาหลัก พัฒนารูปแบบการบรรจุรูปแบบการบูรณาการฯ นโยบายของสภาการพยาบาลเน้นให้ในการรับรองหลักสูตรฯ กำหนดให้มีประเด็นเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในคำอธิบายรายวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ ประเด็นการวิพากษ์จากผู้เข้าร่มประชุมประกอบด้วย  ทดลองทำในหลักสูตรที่ทำไปแล้ว  หลักสูตรที่กำลังปรับปรุงควรเขียนให้เกิดข้อมูลเหล่านี้  ประเด็นการใช้ยาเป็นบทบาทที่พยาบาล เป็นคนหลัก  การจัดให้มีข้อสอบการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล เป็นส่วนหนึ่งการสอบใบประกอบวิชาชีพ โดยการกำหนดผังการออกข้อสอบให้มีสาระสำคัญ  RDU จะอยู่ใน Blue Print วิชาใด (อยู่ในเกือบทุกวิชา) เพราะบูรณาการอยู่ในหลักสูตร ยึดหลักเกณฑ์ความปลอดภัย  เน้นให้รายวิชาหลักที่ทำเรื่องนี้ คือ วิชา Basic Medical Care เพื่อให้กำหนดบลูพริ้น ในการออกข้อสอบสภาฯได้ง่าย  น่าจะมี Module ฟื้นฟูเรื่องนี้ RDU ให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เริ่มเตรียมการสอดแทรกเนื้อหาการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0467 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th