หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปริญญา  ว่องไววณิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   28 พ.ย. 2560    ถึงวันที่   29 พ.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    New direction and consideration in neurorehabilitation
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    30 พ.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  การประเมินการทรงตัวในผู้ป่วยทางระบบประสาทด้วยแบบประเมิน BEStest การเลือกใช้ข้อมูลหรือการข้อหลักฐานเชิงประจักของการรักษาผู้ป่วย และแนวคิดหรือนวัฒกรรมใหม่ๆในการรักษาผู้ป่วยระบบประสาท

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ทางคลินิก และการพัฒนาหัวข้องานวิจัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การปะเมินผู้ป่วยด้วย BESTest การฝึกผู้ป่วยโดยใช้ Dual task

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0472 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th