หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อโนมา  สันติวรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   16 พ.ย. 2560    ถึงวันที่   17 พ.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร ชมรมโภชนวิทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Food, Nutrition and health promotion toward aging society 4.0
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 พ.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและคนแต่ละช่วงวัย การรับประทานอาหาร การนอนหลับ การออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ สารสกัดทางธรรมชาติและสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาใช้ในการเรียนการสอนวิชาผู้สูงอายุ และการบริการวิชาการผู้ป่วยในการดูแลสุขภาพ นำไปสู่การพัฒนาแนวทางการวิจัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำไปใช้ในการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัยในอนาคต

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0471 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th