หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิรา  คงปราณ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   20 พ.ย. 2560    ถึงวันที่   23 พ.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   -   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศสหกิจนักศึกษาอนามัยสิ่งแวดล้อม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 พ.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  นิเทศสหกิจนักศึกษาจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ สำนักงานเขตลาดกระบัง สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตมีนบุรี สำนักงานเขตบึงกุ่ม บริษัท ธาราคอนซัลแตนท์ จำกัด และ สำนักงานเขตห้วยขวาง โดยมีนักศึกษาปฏิบัติสหกิจ จำนวน 7 คน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ที่เรียนจากทางมหาลัยได้ และสถานประกอบการทั้ง 6 แห่ง ค่อนข้างชื่นชม อย่างไรก็ตาม ควรมีการริเริ่มหรือพัฒนาในหลักทางวิชาการไปสู่การปฏิบัติจริงให้มากยิ่งขึ้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ไม่มี

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th