หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิยดา  กวานเหียน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   17 /2 562    ถึงวันที่   17 /2 563
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ม.อุบล   จังหวัด  อุบลราชธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 และ The 7th International Gradu
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 พ.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  1. นายสงบ หลักแหล่ง นำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation ใน IGRC 7 ในเรื่อง Antioxidant and cytotoxicity in RAW 264.7 cellof Nypa plam vinegar. 2. นส.สมิตา ภูกัณหา นำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 เรื่อง Effect of lead exposure on the phagocytic activity of boat yard workers.

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นศ. เป็น นักศึกษาในที่ปรึกษาของ อ.วิยดา โดยผลงานที่นำเสนอตีพิมพ์ในเอกสารเต็มของ proceeding ของการประชุม เนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยในระดับ ป.โท ชีวเชศาสตร์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th