หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นิธิตา  ปิยอมรพันธุ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   16 พ.ย. 2560    ถึงวันที่   17 พ.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ฯลฯ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    Brand's health conferance 2017 "food nutrition and health promotion toward aging society 4.0"
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    20 พ.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  

ความรู้เรื่องการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย การนอนหลับ การรับประทานยา การรับประทานอาหารเป็นยา การใช้สมุนไพร ประโยชน์การดูแลสุขภาพตั้งแต่ early life และข้อมูลวิจัยที่นำเสนอในงานประชุม   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถนำมาใช้พัฒนาการสอนในรายวิชา PTH-461 PTH-315 PTH-351 PTH-352 และ PTH-353 ได้ และสามารถนำความรู้ที่ได้เพื่อการบริการวิชาการทางกายภาพบำบัดในกลุ่มผู้สูงอายุ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  สามารถนำมาใช้พัฒนาการสอนในรายวิชา PTH-461 PTH-315 PTH-351 PTH-352 และ PTH-353 ได้ และสามารถนำความรู้ที่ได้เพื่อการบริการวิชาการทางกายภาพบำบัดในกลุ่มผู้สูงอายุ และเห็นแนวทางการวิจัยเพิ่มขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th