หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศวรรยา  เลาหประภานนท์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   03 พ.ย. 2560    ถึงวันที่   05 พ.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันพลังปัญญา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    กระบวนกรขั้นพื้นฐาน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 พ.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  1) หลักการเป็นกระบวนกร 2) ขั้นตอนการเป็นกระบวนกร 3) กิจกรรมการเป็นกระบวนกร

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  จากการอบรมทั้งสามวันทำให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมรู้จักและเข้าใจตนเองมากขึ้น มีสมาธิ มีพลังบวกในการทำงาน นอกจากนั้นการฝึกการเป็นกระบวนกรยังทำให้ผู้เรียนเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น น่าจะเป็นประโยชน์กับการทำหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา และเป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆของสำนักวิชาได้

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้เข้าถึงนักศึกษาที่มีพื้นฐานจากที่ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th