หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อุดมรัตน์  วัฒนสิทธิ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   03 พ.ย. 2559    ถึงวันที่   05 พ.ย. 2559
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันพลังปัญญา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    กระบวนกรขั้นพื้นฐาน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 พ.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  ภาพรวมของงานกระบวนกรเพื่อเข้าใจบทบาทของกระบวนกรและเรียนรู้กิจกรรมที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่นรวมถึงรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ความรู้พื้นฐานเพื่อการฝึกฝนในระดับกลางและระดับสูงต่อไป

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th