หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อโนมา  สันติวรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   04 พ.ย. 2560    ถึงวันที่   04 พ.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภากายภาพบำบัด   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    กายภาพบำบัดศึกษา: ทิศทางการเรียนการสอนและการประเมินในทศวรรษหน้า
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 พ.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  การผลิตบัณฑิตกายภาพบำบัดเพื่อตอบโจทย์สังคมในทศวรรษหน้า คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ การจัดกายภาพบำบัดศึกษา ตั้งแต่นโยบายของประเทศไปจนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และทิศทางกายภาพบำบัดศึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรกายภาพบำบัด

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th