หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ศศิธร  ธนะภพ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   08 พ.ย. 2560    ถึงวันที่   10 พ.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาการสาธารณสุขชุมชน   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    การฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2560
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    14 พ.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  ร่างกรอบมาตรฐานวิชาชีพกาารสาธารณสุขชุมชน การทบทวนองค์ความรู้ 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ 1 กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยุมชน 2 กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยทางด้านสาธารณสุข 3 กลุ่มตรวจประเมิน บำบัดโรคเบื้องต้น ดูแล ช่วยเลือฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ 4 กลุ่มอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 5 กลุ่มบริหารสาธารณสุขและกฎหมายสาธารณสุข

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การศึกษาทำความเข้าใจร่างมาตรฐานวิชาชีพและการทบทวนองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำข้อสอบมาตรฐาน exit exam ในกลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาข้อสอบมาตรฐาน exit exam กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข 10 กลุ่มวิชา ตามเกณฑ์ มคอ.1

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th