หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิรา  คงปราณ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   3 พ.ย. 2560    ถึงวันที่   5 พ.ย. 2560
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถาบันพลังปัญญา   จังหวัด  ----------------
  เรื่อง/หลักสูตร    การอบรมกระบวนกรพื้นฐาน
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 พ.ย. 2560


  เนื้อหา ?
  - ภาพรวมของงานกระบวนการเพื่อการเปลี่ยนแปลงและบทบาทของการเป็นกระบวนกร - งานพื้นฐานของกระบวนการ และการเรียนรู้กิจกรรมที่สามารถนำไปใช้การได้ - การสัมผัสและไตร่ตรองเส้นทางการเรียนรู้ของกระบวนกรเพื่อการฝึกฝนในระดับกลางและระดับสูง

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  - การฝึกทบทวนและเรียนรู้ตนเองเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา - การจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทบทวนตัวเองและดึงศักยภาพภายในตนเองมาใช้ประโยชน์ - การออกแบบกิจกรรมสำหรับจัดการเรียนการเรียนเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - พื้นฐานของการจัดกระบวนการและการเป็นกระบวนกรที่ดี

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th